ARAMA
Bozdoğan Belediyesi

İmar İşlemleri

Geri

İmar İşlemleri

İMAR DURUMU :
Bir imar parselinde inşaat yapabilmek için , inşaat ruhsatı alabilmek için yapılacak ilk işlem imar durumu belgesi (çap) müracaatıdır. Çap müracaatını parsel sahipleri kendileri yapabileceği gibi vekalet verdikleri üçüncü şahıslar da yapabilir. Çap müracaatı ile dilekçe ile başvurabilir. Dilekçe ekinde Bozdoğan Kaymakamlığı Kadastro Biriminden alınan aplikasyon krokisinin aslının konulması zorunludur.

Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti:
1) Dilekçe ile müracaat edilir.
2) 2 adet kat irtifakı veya kat mülkiyeti projesi (Mimar Onaylı)
3) Yönetim planları ve ekleri
4) Tapu fotokopisi

İfraz - Tevhit - İhdas - Yola Terk:
1) Dilekçe ile müracaat edilir.
2) Vekaletnameler
3) Özel Harita Mühendisleriyle hazırlanan değişiklik tasarımları ve dosyalar (NCZ ortamında CD'si)
4) Tapu Fotokopisi
5) Kimlik Fotokopisi

Tadilat Ruhsatı İçin 2011/8 nolu genelge gereği gerekli evraklar:
1) Tapu Fotokopisi
2) Emlak Vergi Bildirimi
3) Tapu sahiplerinin ortak dilekçeleri
4) Proje düzenleyecek fenni mesul taahhütnameleri
5) İnşaatı üstlenecek fenni mesuller. (İnş.Müh.Mimar, Elekt., Sıhhi)
6) Binanın depreme dayanıklılığına dair Karot deneyi testi. (Performans Analizi)
7) Dosyasında olmayan projeler tanzim olunacak.
8) Fenni mesullerce ortak teknik rapor düzenlenecek.

İmar Ada Uygulaması:
1) Dilekçe ile müracaat edilir.
2) Tapu fotokopisi.
3) Aplikasyon ölçü krokisi.